RENDI I DITËS

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.10.2021, 02.11.2021 dhe 05.11.2021;
3.    Raportim i z.Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;
4.    Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-060 për ratifikimin e “ Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2018, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian” – i ftuar për të prezantuar këtë Marrëveshje z. Besnik Bislimi –  Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;
5.    Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6.    Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7.    Të ndryshme.
Vendi: N303
Koha: 09:00